ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ( 07.00 น.วันที่ 10 มี.ค. 2558)

ที่สถานีวัด ใจกลางเมือง "โรงเรียนยุพราชฯ" วัดได้ 249

ที่สถานวัด ศาลากลางเชียงใหม่ วัดได้ 241

 

ในขณะที่ค่ามาตราฐานอยู่ที่ 120

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป