12 มี.ค.58 เทหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อย่อยสลายสิ่งปฏิกูล