ไปแก้ไขต้นไม้ที่หัก เนื่องจาก มีฝนตกหนัก

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป