ปลูกดอกไม้หน้าสโมสรและหน้าหมู่บ้าน เพื่อความสวยงามของหมู่บ้าน

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป