บรรยากาศ "การรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนท่าดินเเดง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00น. ณ ลานหน้าศาลเจ้าซำไนเกง ท่าดินเเดงความเป็นมาการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์คชอปออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจี...

บรรยากาศ "การรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนท่าดินเเดง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00น. ณ ลานหน้าศาลเจ้าซำไนเกง ท่าดินเเดง

ความเป็นมา

การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์คชอปออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน และเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมร่วมหารือของภาคีพัฒนา โดยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการประชุมภาคียุทธศาสตร์ทั้ง 3 ครั้ง คือ โครงการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่มีศักยภาพในการกระตุ้นและฟื้นฟูย่าน ซึ่งได้นำเสนอโดยภาคีพัฒนา ประกอบด้วย ชาวชุมชน วัด โรงเรียน ราชการ รวมทั้งผู้ประกอบการภายในและรอบโดยรอบของย่านเเละกลุ่มภาคียุทธศาสตร์ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และการศึกษา พบว่ามีโครงการพัฒนาที่ได้รับการนำเสนอ จำนวน 4 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการปรับปรุงถนนโอชาท่าดินเเดง

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบจัดทำผังรายละเอียดของโครงการพัฒนาจำนวน 4 โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคีพัฒนา และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา โดยการสนับสนุนข้อมูล และให้ความเห็นต่อผังรายละเอียดของโครงการพัฒนา

3. สร้างความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของร่วมกันของภาคีพัฒนา เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนโครงการสู่รูปธรรม

กิจกรรมที่สำคัญ

เชิญชวนชาวท่าดินเเดงร่วมเเสดงความคิดเห็นกับข้อเสนอ (ร่าง) ผังปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนท่าดินแดง ว่าตอบโจทย์การแก้ปัญหา และตอบความต้องการหรือไม่ โดยมีประเด็นการปรับปรุงภุมิทัศน์ ดังนี้

1. การปรับภูมิทัศน์องค์ประกอบถนนต่างๆ

1.1 ขยายทางเท้าเพื่อเพิ่มการสัญจรทางเท้าและเน้นบริเวณจุดสำคัญของถนนท่าดินแดงต่างๆ อาทิ จุดทางเข้าถนนท่าดินแดง ทางแยกเข้าสู่ขุมชนด้านใน บริเวณศาลเจ้า และบริเวณท่าเรือ

1.2 ปรับรูปแบบแผงลอยเป็นซุ้มขายของทีมีอัตลักษณ์และส่งเสริมหน้าร้านค้า (เป็นโครงสร้างกึ่งถาวร) โดยขอความร่วมมือเจ้าของร้านค้าในตึกแถวให้ถอดกันสาดเหล็กที่ยื่นจากโครงสร้างอาคารออกเพื่อปรับแนวให้ตรงกัน และเชื่อมโครงซุ้มขายของเข้ากับตึกได้

1.3 ปรับป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกประวัติศาสตร์ของร้านค้าบนถนนท่าดินแดง

2.จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรและการจัดระบบที่จอดรถ

3.ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อกับชุมชนด้านหลังถนน

โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของชาวท่าดินเเดง จะถูกใช้เป็นข้อเสนอเเนะในการออกเเบบปรับปรุงถนนท่าดินเเดง เเละนำเสนอสู่สาธารณะในงานประชาพิจารณ์ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-17.00น. ที่ ห้องเเกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงเเรมมิลเลเนียมฮิลตัน คลองสาน

จัดโดย: - สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ @Urban Urban Design and Development Center - ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ CUURP Urban Architect Chula

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป