ฝ่ายจัดการฯ ได้ทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน และถังดับเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2558