มิหร็อบ : ศูนย์รวมศรัทธาและหัวใจของมัสยิด

“มิหร็อบ” เป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นประชุมทิศ

สำ.หรับการประกอบศาสนกิจของมุสลิม และเป็นเครื่องหมายระบุ

ทิศทางสู่ศูนย์รวมศรัทธาของมุสลิม คือวิหารกะบะฮ์ ที่กรุงมักกะฮ์

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเชิงสถาปัตยกรรม มิหร็อบจึงนับว่าเป็น

หัวใจของมัสยิด ส่วนความหมายของมิหร็อบในเชิงจิตวิญญาณ

หมายถึงพื้นที่อันทรงเกียรติสำ.หรับนมัสการพระเจ้า ด้วยความสำ.คัญ

ดังกล่าวทำ.ให้มิหร็อบได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม

และมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามรสนิยม แนวคิดในการสร้าง การตีความ

ศาสนา รวมถึงสภาพสังคม และเอกลักษณ์ของมุสลิมแต่ละท้องถิ่น

จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่ามิหร็อบแห่งแรกของโลก

คือมิหร็อบของมัสยิดนะบะวีย์ (บ้านเดิมของศาสดามุฮัมมัด) ที่สร้างขึ้น

ประมาณ ค.ศ.707-709 โดยเจ้าชายแห่งราชวงศ์ อูมัยยะฮ์ซึ่ง

กลายเป็นต้นแบบให้มิหร็อบแก่มัสยิดทั่วโลกไปในที่สุด แม้ในปัจจุบัน

มีมิหร็อบของมัสยิดหลายแห่งที่ได้รับการออกแบบตกแต่ง

อย่างสวยงาม แต่ยังมีความเรียบง่ายมากกว่าโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมในศาสนสถานของศาสนาอื่น นอกจากนี้สำ.หรับมุสลิม

มิหร็อบมิใช่เพียงแค่โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากแต่เป็น

ประชุมทิศสำ.หรับประกอบศาสนกิจอันเป็นศูนย์รวมศรัทธา

และหัวใจของมัสยิด

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป