กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก