ยินต้อนรับ สำหรับหน้าเพจนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเราร่วมกันครับ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีร่วมกัน ต่อไปความรู้เหล่านี้คงไม่ได้อยู่แต่เพียงหนังสือหรือในมหาวิทยาลัย พื้นที่นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคคลากรที่สำคัญในกา...

ยินต้อนรับ สำหรับหน้าเพจนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเราร่วมกันครับ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีร่วมกัน ต่อไปความรู้เหล่านี้คงไม่ได้อยู่แต่เพียงหนังสือหรือในมหาวิทยาลัย พื้นที่นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของบ้านเราให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพที่ดี สามารถรองรับต่อพี่น้องเราได้อย่างพอเพียง ท่ามกลางความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองในอนาคต ส่วนจังหวัด หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ทั้งเชิงสาระและเชิงกระบวนการในการพัฒนาที่อยู่อาศัย :D

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป