การประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
07 กรกฎาคม 2014 - 10:30 to 08 กรกฎาคม 2014 - 14:30
สถานที่: 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ชื่อผู้ติดต่อ: 
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และ ประสาน สงนุ้ย

การเปิดตัวโครงการส่งเสริมเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ดำเนินการในช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมของศาลากลางของแต่ละจังหวัด เรียงตามลำดับได้ดังนี้ วันที่ 7 ช่วงเช้าเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ช่วงบ่ายเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดตราด ส่วนวันที่ 8 ช่วงเช้าเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดระยอง และช่วงบ่ายเปิดตัวโครงการฯ กับกลุ่มหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญของจังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานชุมชนการเคหะแห่งชาติ บุคลากรการเคหะแห่งชาติ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป