อาชีวะไทย-มาเลย์-อินโดฯเข้าแคมป์แลกภูมิรู้วิชาชีพ

การมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังให้เด็กอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพทัดเทียมกับเด็กในภาคอื่น ๆ และนานาประเทศ อันจะส่งผลต่อการมีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศพต.ได้จัด โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนา การอาชีวศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-มาเลเซีย และโครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาวิชาชีพ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียน

สำหรับ โครงการค่ายเยาวชนอาชีว ศึกษาไทย-มาเลเซีย ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งประเดิมด้วยการส่งครูและเด็กอาชีวศึกษาไทย 76 คน จาก 15 วิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลังกาวี และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชานั้น เด็กไทยและเด็กมาเลเซียจะได้เรียนร่วมกัน และทำกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

อ่านต่อได้ที่ http://bit.ly/1qFMqxz

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป