เชิญชมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น และสาธิตการทำโมจิแบบดั้งเดิม ในเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมชมการแสดงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบาน่า: IKEBANA) โดย ชมรมอิเคบาน่า เชียงใหม่ และสาธิตการทำโมจิแบบดั้งเดิม โดย อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเทิดไท้องค์ราชันกับการทรงงานในประเทศอาเซียน ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014) ทั้งนี้ทุกท่านยังจะได้ชมนิทรรศการ การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเซียนและการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของนานาประเทศที่ได้น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริต่างๆ ไปปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และในด้านการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนพร้อมชมนิทรรศการดอกไม้ประจำชาติประเทศอาเซียน ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป