ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ทีมสอช.ภาค เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งเมืองการสำรวจข้อมูล

ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ทีมสอช.ภาค เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งเมืองการสำรวจข้อมูล

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป