โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

(Cultural Heritage Scout Workshop)

จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการ

สนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ โรงเรียนศึกษานารี / สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ /

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อัปโหลดเอกสาร: 
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป